SEYYİD NİGARİ VE ŞİİRLERİ

.


Seyyid Hamza Nigârî

 

Seyyid Nigari'den


Ah nice ağlayam kılmayam feryat
Giriftar-ı aşkın binevasıyım
Leyla'nındır Mecnun Şirin'indir Ferhat.
Ben de Şehy Nigari'nin müptelasıyım.
Neylerem dünyayı neylerem mali
Neylerem keşmiri neylerem şali
Ben divan-i aşkım zülfün pamali
Kiliseyi aşkın Mesihasıyım
Ey Seyyid Nigari ey aşkı tuğyan
Ey aşık-ı şeyda ey kar-ı efgan
Keruban-ı aşka benim saruban
Ferhad'ın Mecnun'un rehnumasıyım..

Kaside olarak dinlemek için AGAH adlı sanatçıdan  http://www.firaset.net/izle.php?id=9637

 

Bülbül Tek Uyandım Bir Seher (Orjinal)

Bülbül tek uyandım bir seher nagah
Gördüm uğramışsın bir gülüzare
Alıştım dem be dem yakıldım eyvah
Tutuştum bend-ü bend nar-ı hezara

Feleği sergeşte eyledi ünüm
Arş-ı muallada oynar tütünüm
Uçuptur sitarım batıptır günüm
Ne çare eyleyem ben günü kare

Gördüler beni ki halim perişan
Cem oldu Eflatun Aristo Lokman
Nabzıma el vurdu bin bir tabiban
Dediler derman yok buna ne çare

Zehrabın çektim zülfü şahmarın
Fitnesine düştüm çeş-i sahharın
Vaktaki uğradım darına yarin
Hallac'ı tek oldum çekildim dare

Ey Seyyid Nigari ey aşıkızar
Ey esir-i sevda derde giriftar
Bilmedin mi eyler seni tarumar
Pes niçün uğradın güyn güyu-nigar

Seyyid Nigari


Ragıp Şevki Yeşim, Seçme Türküler, s. 96. Kaynakta türkünün Recai Damacı'dan ibaresi bulunmaktadır. Fasikül halinde yayımlanan seçme türküler Ragıp Şevki Yeşim önsözüyle yayımlanmıştır. Tarih tesbit edilememiştir

www.bitmeyenturku.de/turku-klam/B-Harfi/Bulbul-Tek-Uyandim-Bir-Seher-(Orjinal).php

 

 

Evet, Seyyid Nigari ne hoş söyler:
“Cânan dileyen dağdağa-i câna düşer mi;
Cân isteyen endişe-i Cânana düşer mi?”

Cânan’ı diliyorsan, kalbinde can dağdağası olamaz, mal sevgisi orada yer tutamaz. Gerekirse her şeyini, malını, mülkünü ve hatta canını bir keseye koyar; “Maksud O’dur, matlup O’dur, mahbub O” dediğin Allah uğrunda tereddüt etmeden verirsin. Aksine, “malım-mülküm” diyor ve can derdine düşüyorsan, Cânan’a ayırdığın gönlünü fani şeylere kaptırmış ve O’na karşı gereken teveccühü gösterememiş sayılırsın.

http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?article_id=1542&herkultools=f7f2440c06d2651e..

 

SÜRGÜNÜNE SEBEB OLAN İNANCININ BİR TERENNÜMÜ OLAN BİR ŞİİRİ


SİZ BİR TARAF, BİZ BİR TARAF 

**** Nât-i Serif ****


Ey muavîler ümmeti vey düsmeni Muhammedî ;
Siz küfrani, biz sükrani ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Sizler tugyânî milleti, bizler Muhammed ümmeti,
Siz mervanî, biz Kuranî ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Siz mervanî cehennemî, biz Muhammedî cennetî,
Siz seytanî, biz rahmanî ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Siz muavîler askeri, biz Hayderî’ler leskeri,
Siz kahranî, biz Hakkanî ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Sizler düsmen-i Mustafa, biz bende-yi Âl-i Âbâ,
Siz hasmanî, biz Rahmanî ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Siz katil-i Âl-i Zehrâ, biz matemdâr-i Mustafa,
Siz simranî, biz hüznanî ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Siz haccacî siz leccacî, biz Kamberî vü Peygamberî,
Siz nefsanî, biz rûhânî ; siz bir taraf, biz bir taraf.

Siz seytanî, biz Rahmanî, zid ender ziddiz elhasil,
Siz zulmanî, biz nurânî ; siz bir taraf, biz bir taraf.


Seyyid Hamza Nigârî

Mîr Hamza Nigâri’den
Öyle müstesnâ habîbem kim bana yoktur bedel

Benden ey dil munkatı’ olmuş kamu illâ güzel

Öyle bir zârem nizârem zülf-i sevdâsında kim

Bir belâ ol hâl ile bulmaz beni kılmaz mahal

Tâ leb-i dildârâ cân virmiş dil-i sûzânemiz

Sûzişim artar dem-â-dem âteşim bulmaz halel

Kavs-ı gerdûndan atıldıkca belâ bî-iştibâh

Köydürür âhım odı kül eyler ânı al-be-al

Yârlık kılmaz bana gönlüm nidem ma’zûrdur

Bir güzel sevdâsına düşmüş ki tâ rûz-ı ezel

Benzemez mey-hâre zâhid bülbüle benzer mi hâr

Başkadır kirdâr-ı Edhem başkadır kâr-ı bagal

Öyle var cânında bir âteş ki ‘âlem havf ider

Ol sebebdendir ki bu etrâfıma gelmez ecel

Âteş-i sûzân-ı tab’ımdan haberdâr olmayan

Okusun Dîvân-ı dil- sûzumdan alsun bir gazel

Ey Nigâri ben melâmet mülkünün sultânıyam

Beyle ki Mansûrdur bayrak-ı ‘aşkım bî-cedel

Divân-ı Seyyid Nigârî adlı yapıttan alıntıladık bu nutk-u şerîfi A. Azmi Bilgin hazırlamış, Kule yayımlamış. Teşekkür ederiz. Fezâ’dan bir yıldız daha, güneşi imleyen

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !